Hotline

Thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh - Công ty TNHH MTV

Sử dụng dịch vụ thay đổi đăng ký giấy phép kinh doanh tại Thiên Di, chúng tôi sẽ tư vấn các điều kiện và thực hiện các thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh cho phù hợp với yêu cầu của quý khách và quy định của pháp luật Việt Nam nhanh chóng và tiết kiệm chi phí nhất.

I- Đăng ký thay đổi ngành, nghề kinh doanh

HỒ SƠ ĐĂNG KÝ BỔ SUNG, THAY ĐỔI NGÀNH, NGHỀ KINH DOANH  CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN

(Thông tư số 01/2013/TT-BKHĐT ngày 21/01/2013 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư)

Hồ sơ bao gồm: 

1.   Thông báo bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh (mẫu quy định).

2.   Quyết định bằng văn bản về việc bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh của chủ sở hữu công ty. Quyết định phải ghi rõ những nội dung được thay đổi trong Điều lệ công ty (mẫu quy định).

3.   Văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền đối với công ty kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có vốn pháp định.

4.   Bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của một hoặc một số cá nhân nếu công ty kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có chứng chỉ hành nghề.

5.   Bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và Giấy chứng nhận đăng ký thuế hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế.

Dịch vụ thay đổi giấy phép kinh doanh cho công ty TNHH MTV

Dịch vụ thay đổi giấy phép kinh doanh cho Công ty TNHH MTV

II- Đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính (trong tỉnh và ngoài tỉnh)

HỒ SƠ ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI ĐỊA CHỈ TRỤ SỞ CHÍNH

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN

(Thông tư số 01/2013/TT-BKHĐT ngày 21/01/2013 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư)

Hồ sơ gồm:

A.   Thay đổi địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp trong cùng tỉnh/thành phố

1.   Thông báo thay đổi địa chỉ trụ sở chính (mẫu quy định).

2.   Quyết định bằng văn bản về việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của chủ sở hữu công ty. Quyết định phải ghi rõ những nội dung được sửa đổi trong Điều lệ công ty (mẫu quy định).

3.   Bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và Giấy chứng nhận đăng ký thuế hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế (nếu có)

B.   Thay đổi địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp khác tỉnh/thành phố

1.   Thông báo thay đổi địa chỉ trụ sở chính (mẫu quy định).

2.   Bản sao Điều lệ đã sửa đổi của công ty (mẫu quy định).

3.   Danh sách người đại diện theo ủy quyền (đối với công ty TNHH một thành viên được tổ chức quản lý theo mô hình hội đồng thành viên được quy định tại khoản 3 Điều 67 Luật Doanh nghiệp) (mẫu quy định).

4.   Quyết định bằng văn bản về việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của chủ sở hữu công ty (mẫu quy định).

5.   Bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và Giấy chứng nhận đăng ký thuế hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế (nếu có).

 

III- Đăng ký thay đổi tên doanh nghiệp

HỒ SƠ ĐĂNG KÝ ĐỔI TÊN CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN

(Thông tư số 01/2013/TT-BKHĐT ngày 21/01/2013 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư)

Hồ sơ bao gồm:

1.   Thông báo đổi tên doanh nghiệp (mẫu quy định).

2.   Quyết định bằng văn bản về việc đổi tên doanh nghiệp của chủ sở hữu công ty Quyết định phải ghi rõ những nội dung được sửa đổi trong Điều lệ công ty (mẫu quy định).

3.   Bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và Giấy chứng nhận đăng ký thuế hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế (nếu có).

 

IV- Đăng ký thay đổi vốn điều lệ

HỒ SƠ ĐĂNG KÝ TĂNG VỐN ĐĂNG KÝ KINH DOANH CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN

(Thông tư số 01/2013/TT-BKHĐT ngày 21/01/2013 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư)

1.   Thông báo tăng vốn đăng ký kinh doanh (mẫu quy định).

2.   Quyết định bằng văn bản về việc tăng vốn đăng ký kinh doanh của chủ sở hữu công ty. Quyết định phải ghi rõ những nội dung được sửa đổi trong Điều lệ công ty (mẫu quy định).

3.   Bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và Giấy chứng nhận đăng ký thuế hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế.

 

V- Đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật

HỒ SƠ ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN

(Thông tư số 01/2013/TT-BKHĐT ngày 21/01/2013 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư)

Hồ sơ gồm:

1.   Thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật (mẫu quy định).

2.   Quyết định bằng văn bản về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của chủ sở hữu công ty. Quyết định phải ghi rõ những nội dung được sửa đổi trong Điều lệ công ty (mẫu quy định).

3.   Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân còn hiệu lực của người thay thế làm đại diện theo pháp luật của công ty:

4.   Bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và Giấy chứng nhận đăng ký thuế hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế (nếu có).

 

VI- Đăng ký thay đổi chủ sở hữu

HỒ SƠ ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI CHỦ SỞ HỮU  CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN

(Thông tư số 01/2013/TT-BKHĐT ngày 21/01/2013 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư)

Hồ sơ gồm:

1.   Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (mẫu quy định).

2.   Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân hoặc pháp nhân còn hiệu lực của chủ sở hữu mới:

2.1.   Cá nhân có quốc tịch Việt Nam: Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu.

2.2.   Chủ sở hữu là tổ chức:

-   Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và Giấy chứng nhận đăng ký thuế hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế).

-   Một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân theo khoản 2.1 nêu trên của người đại diện theo ủy quyền.

3.   Điều lệ sửa đổi, bổ sung của công ty (mẫu quy định).

4.   Hợp đồng chuyển nhượng vốn và các giấy tờ chứng minh hoàn tất chuyển nhượng vốn.

5.   Bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và Giấy chứng nhận đăng ký thuế hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế (nếu có).

Hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn và hỗ trợ miễn phí:

CÔNG TY TNHH TM DV THIÊN DI
Office: Lầu 6, 214 Hoàng Hoa Thám, P12, Tân Bình, TP. HCM
Tel: 08. 62 93 93 77 - 08. 62 93 93 11- 08. 62 93 62 77 - Fax: 08. 62 93 93 77 Hotline: 098 20 20 789
Website: http://www.congbothucpham.net/    Email: info@congbothucpham.net

Tin cùng chủ đề