Hotline

Thủ tục thay đổi địa điểm giấy phép kinh doanh

Thay đổi giấy phép kinh doanh chuyển địa điểm công ty là một hình thức không phải mới mẻ đối với các doanh nghiệp có như cầu thay đổi lại địa chỉ trên giấy phép kinh doanh để hợp thức hóa hồ sơ kinh doanh.

Thay đổi giấy phép kinh doanh chuyển địa điểm công ty

A. Thành phần hồ sơ thay đổi địa chỉ trụ sở chính
1-Thông báo thay đổi địa chỉ trụ sở chính (do người đại diện theo pháp luật ký);
2- Danh sách cổ đông sáng lập;
3- Bản sao Điều lệ đã sửa đổi của công ty;
4- Thông báo thay đổi nội dung đăng ký thuế đến cơ quan đăng ký kinh doanh trong đó nêu rõ địa chỉ nơi nhận thông báo thuế;
5- Quyết định bằng văn bản về việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Đại hội đồng cổ;
6- Bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và Giấy chứng nhận đăng ký thuế hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế;
7- Bản sao biên bản họp về việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Đại hội đồng cổ đông. Biên bản phải ghi rõ những nội dung được thay đổi trong Điều lệ công ty
8- Bìa hồ sơ (bằng bìa giấy mỏng hoặc nylon cứng không có chữ sử dụng cho mục đích khác).
9- Tờ khai thông tin người nộp hồ sơ;
10- Mục lục hồ sơ thay đổi địa chỉ trụ sở chính;


B. Số lượng hồ sơ thay đổi địa chỉ trụ sở chính: 01 bộ

Một số dịch vụ khác mà Thiên Di cung cấp như:

Tin cùng chủ đề