Hotline

Đăng ký kinh doanh đối với các trường hợp chia, tách, hợp nhất của các doanh nghiệp

Đăng ký kinh doanh cho doanh nghiệp đối với các công ty thành lập trên cơ sở chia, tách, hợp nhất và đối với các công ty nhận sáp nhập doanh nghiệp

Sáp nhập là việc một hoặc một số công ty cùng loại (sau đây gọi là công ty bị sáp nhập) chuyển toàn bộ tài sản, quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp sang công ty khác(Công ty nhận sáp nhập), đồng thời chấm dứt sự tồn tại của công ty bị sáp nhập. Hợp nhất là việc Hai hoặc một số công ty cùng loại (sau đây gọi là công ty bị hợp nhất) chuyển toàn bộ tài sản, quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp sang công ty hợp nhất, đồng thời chấm dứt tồn tại của các công ty bị hợp nhất.

HỒ SƠ ĐĂNG KÝ KINH DOANH DOANH NGHIỆP ĐỐI VỚI CÁC CÔNG TY THÀNH LẬP TRÊN CƠ SỞ CHIA, TÁCH, HỢP NHẤT VÀ ĐỐI VỚI CÔNG TY NHẬN SÁP NHẬP


(theo Nghị định 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ và Thông tư số 01/2013/TT-BKHĐT ngày 21/01/2013 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư)
********************
1. Trường hợp chia công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần thành một số công ty cùng loại, ngoài giấy tờ quy định tại Điều 20, Điều 21 Nghị định 43/2010/NĐ-CP, hồ sơ đăng ký doanh nghiệp phải có quyết định chia công ty theo quy định tại Điều 150 của Luật Doanh nghiệp, biên bản họp Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, biên bản họp Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần về việc chia công ty và Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương khác của công ty.


2. Trường hợp tách công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần để thành lập một hoặc một số công ty mới cùng loại, ngoài giấy tờ quy định tại Điều 20, Điều 21 Nghị định 43/2010/NĐ-CP, hồ sơ đăng ký doanh nghiệp của công ty được tách phải có quyết định tách công ty theo quy định tại Điều 151 của Luật Doanh nghiệp, biên bản họp Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, biên bản họp Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần về việc tách công ty và bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương khác của công ty.


3. Trường hợp hợp nhất một số công ty cùng loại thành một công ty mới, ngoài giấy tờ quy định tại Điều 20, Điều 21 Nghị định 43/2010/NĐ-CP, hồ sơ đăng ký doanh nghiệp phải có hợp đồng hợp nhất công ty theo quy định tại Điều 152 của Luật Doanh nghiệp, biên bản họp và quyết định của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, biên bản họp và quyết định của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần về việc hợp nhất và Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương khác của các công ty bị hợp nhất.


4. Trường hợp sáp nhập một hoặc một số công ty vào một công ty khác cùng loại, ngoài giấy tờ quy định tại Chương V Nghị định 43/2010/NĐ-CP, trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp của công ty nhận sáp nhập phải có thêm hợp đồng sáp nhập theo quy định tại Điều 153 của Luật Doanh nghiệp, biên bản họp và quyết định của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, biên bản họp Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần về việc sáp nhập và Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của công ty nhận sáp nhập và các công ty bị sáp nhập.

Đăng ký kinh doanh đối với các trường hợp chia, tách, hợp nhất của các doanh nghiệp

Đăng ký kinh doanh đối với các trường hợp chia, tách, hợp nhất của các doanh nghiệp

NHỮNG NỘI DUNG CHÍNH TIẾNG HÀNH:
I. Tư vấn trước khi sáp nhập, hợp nhất:

1. Tư vấn điều kiện và thủ tục Hợp nhất/Sát nhập Công ty phù hợp với quy định của Pháp luật;
2. Tư vấn thủ tục tiến hành họp Đai hội Cổ đông/Hội đồng Thành viên về việc Hợp nhất/Sát nhập;
3. Tư vấn thủ tục và phương thức Hợp nhất/Sát nhập tài sản các Công ty;
4. Tư vấn về quyền và nghĩa vụ của Người lao động theo quy định của Pháp luật Lao động;
5. Tư vấn về Quyền lợi và Nghĩa vụ của các Công ty Hợp nhất/Sát nhập và Công ty mới;
6. Tư vấn xây dựng quy chế điều hành cho Công ty mới;
7. Tư vấn các nội dung khác có liên quan;


II. Soạn thảo và Hoàn thiện Hồ sơ sáp nhập/hợp nhất Công ty:

1. Soạn thảo Biên bản họp về việc Hợp nhất/Sát nhập Công ty;
2. Soạn thảo Giấy đề nghị đăng ký Kinh doanh ;
3. Soạn thảo Dự thảo Điều lệ Công ty;
4. Soan thảo Danh sách Cổ đông/thành viên Công ty;
5. Giấy ủy quyền;
6. Các giấy tờ khác có liên quan,


III. Trực tiếp thực hiện các thủ tục:

1. Tiến hành nộp Hồ sơ xin Hợp nhất/Sát nhập tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
2. Theo dõi tiến trình xử lý và thông báo kết qủa Hồ sơ;
3. Nhận giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh tại Sở Kế hoạch và Đầu tư;
4. Tiến hành nộp hồ sơ đăng ký khắc dấu;
5. Nhận giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu và dấu Doanh nghiệp;
6. Tiến hành thủ tục đăng ký Mã số Thuế;
7. Nhận giấy Mã số thuế của Doanh nghiệp;


IV. Cam kết sau khi hoàn thành Dịch vụ:

1. Đảm bảo tính chính xác về Nội dung công việc;
2. Tư vấn soạn thảo Hồ sơ Pháp lý cho Công ty mới;
3. Cung cấp văn bản pháp luật có liên quan theo yêu cầu;
4. Tư vấn miễn phí sau 1 năm chia/tách Công ty;


V. Phí dịch vụ: Tùy theo tình trạng các công ty trước khi thực hiện thủ tục hợp nhất, sáp nhập.


LƯU Ý:
- Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày tất cả các công ty được chia, công ty hợp nhất đã đăng ký thành lập, công ty nhận sáp nhập đã thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp, công ty bị chia, công ty bị hợp nhất, công ty bị sáp nhập gửi Thông báo (theo mẫu) về việc doanh nghiệp chấm dứt tồn tại tới Phòng Đăng ký kinh doanh cấp tỉnh nơi đặt trụ sở chính.
Kèm theo Thông báo phải có bản sao quyết định chia công ty, bản sao hợp đồng hợp nhất công ty, bản sao hợp đồng sáp nhập của công ty.
- Việc đăng bố cáo thành lập doanh nghiệp mới thực hiện đồng thời với việc bố cáo chấm dứt hoạt động doanh nghiệp cũ cũng như việc giải quyết các quyền và nghĩa vụ có liên quan.

Xem thêm : 

Tin cùng chủ đề