Hotline

Giấy đăng ký kinh doanh bỏ ghi tên ngành nghề kinh doanh

Quy định mới trong dự thảo Luật Doanh nghiệp sửa đổi bỏ không ghi ngành nghề trong giấy phép đăng ký kinh doanh được coi là đột phá lớn, giúp nhà đầu tư giảm đáng kể chi phí thực hiện thủ tục hành chính.