Hotline

Đăng ký kinh doanh đối với các trường hợp chia, tách, hợp nhất của các doanh nghiệp

Đăng ký kinh doanh cho doanh nghiệp đối với các công ty thành lập trên cơ sở chia, tách, hợp nhất và đối với các công ty nhận sáp nhập doanh nghiệp